آزادی ۱۳ دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شریف

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، کانال تلگرامی دانشگاه صنعتی شریف امروز پنجشنبه ۱۴ مهر ماه که با پیگیری رسول جلیلی رییس این دانشگاه این دانشجویان به زودی آزاد می شوند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، کانال تلگرامی دانشگاه صنعتی شریف امروز پنجشنبه ۱۴ مهر ماه که با پیگیری رسول جلیلی رییس این دانشگاه این دانشجویان به زودی آزاد می شوند.

آزادی ۱۳ دانشجوی بازداشت شده دانشگاه شریف