معاون بنیاد ملی نخبگان:

اجرای طرح احمدی‌روشن زمینه ساز جذب و اشتغال نخبگان است

معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان گفت: سیاست این بنیاد در طرح احمدی روشن، تمرکز بر پیشنهادهایی حول مسایل واقعی کشور است که علاوه بر حل مساله، باعث آشنایی بیشتر جامعه نخبگانی با چالش های نهادهای اجرایی و صنعتی و زمینه سازی جذب و اشتغالزایی آنها شود.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان گفت: سیاست این بنیاد در طرح احمدی روشن، تمرکز بر پیشنهادهایی حول مسایل واقعی کشور است که علاوه بر حل مساله، باعث آشنایی بیشتر جامعه نخبگانی با چالش های نهادهای اجرایی و صنعتی و زمینه سازی جذب و اشتغالزایی آنها شود.

سید محمدصادق موحد سیاست بنیاد ملی نخبگان در طرح احمدی روشن را تمرکز بر پیشنهادهایی حول مسایل واقعی کشور برشمرد و زمینه‌سازی برای جذب و اشتغالزایی را از مزایای این طرح دانست.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح ۲ نوع اصلی هسته شامل «هسته های تقاضامحور (نوع ۱ و ۲) با حمایت مالی مشترک یک نهاد صاحب مساله و بنیاد» و «هسته های اولویت محور (نوع ۳) حول یکی از مسایل با اهمیت کشور و با حمایت کامل بنیاد» تعریف شده است.

معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: آشنایی نزدیک با یک صنعت ،نهاد اجرایی و چالش های مرتبط با این حوزه در کشور، زمینه سازی برای تعامل با یک کارفرما در چهارچوب کنترل شده بنیاد، امکان جذب در یک شرکت ، نهاد اجرایی و زمینه سازی برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه فناور مطابق با مقررات از جمله اهدافی است که در هسته‌های تقاضامحور (نوع ۱و ۲) مد نظر قرار دارد.

موحد در ادامه حمایت های آتی بنیاد ملی نخبگان در صورت نیل به هدف خواسته شده (دوره های اعتبارسنجی و شتابدهی و …) و اعطای ۲۰ درصد امتیاز فعالیت نخبگانی بیشتر به اعضای هسته های تقاضا محور (نسبت به هسته های اولویت محور) در صورت خاتمه موفقیت آمیز طرح با تایید نهاد صاحب مساله را از دیگر نکات قابل توجه در هسته‌های تقاضامحور (نوع ۱و ۲) برشمرد.

معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت هسته های تقاضامحور در طول دوره منوط به تایید فعالیت هسته و حمایت مالی از جانب نهاد صاحب مساله است، بنابراین در صورت انصراف نهاد صاحب مساله، حمایت های بنیاد ملی نخبگان هم قطع می‌شود.

به گزارش ایرنا، بنیاد ملی نخبگان با هدف پشتیبانی از دانش آموختگان و دانشجویان برتر دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و به منظور آشناسازی اجتماع نخبگانی علمی با نیازها و مسایل کشور و ترغیب آنان به کار گروهی برای حل این مسائل تسهیلات »توسعه هسته های مساله محور پژوهشی/ فناورانه طرح شهید احمدی روشن« را اجرا می‌کند.