افزایش شکاف نوآوری جغرافیایی استارتاپ‌ها در پی بحران بانکی آمریکا

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- بحران بانکی اخیر آمریکا که باعث شد بانک سیلیکون‌ولی از بین برود ممکن است شکاف نوآوری میان شهرهای بزرگ و مناطق دیگر این کشور را بیشتر کند؛ زیرا این بانک به حدود نیمی از استارتاپ‌های آمریکا خدمت می‌کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- بحران بانکی اخیر آمریکا که باعث شد بانک سیلیکون‌ولی از بین برود ممکن است شکاف نوآوری میان شهرهای بزرگ و مناطق دیگر این کشور را بیشتر کند؛ زیرا این بانک به حدود نیمی از استارتاپ‌های آمریکا خدمت می‌کرد.