امنیت اماکن با تولید محصول ایرانی ارتقا یافت

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – دقت و کیفیت حراست و نگهبانی از اماکن و ساختمان‌ها با تولید سیستم هوشمند نگهبانی و گشت سهنگ به همت فناوران ایرانی افزایش یافت.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – دقت و کیفیت حراست و نگهبانی از اماکن و ساختمان‌ها با تولید سیستم هوشمند نگهبانی و گشت سهنگ به همت فناوران ایرانی افزایش یافت.