تدارک بسته حمایتی برای بازیگران پرتعداد اکوسیستم نوآوری

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: برنامه صندوق شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری است تا بتواند متناسب با فعالیت آنها، بسته همکاری و حمایتی تدارک ببیند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: برنامه صندوق شناسایی بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری است تا بتواند متناسب با فعالیت آنها، بسته همکاری و حمایتی تدارک ببیند.