توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک؛ اولین جلسه کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی امور مرتبط با کودکان و نوجوانان برگزار شد

اولین جلسه کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی امور مرتبط با کودکان و نوجوانان در وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برگزار شد. در این نشست تخصصی نمایندگان دستگاه های مختلف شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت دادگستری، شورای ملی فضای مجازی، دانشگاه فرهنگیان، دستگاه های ذیربط آموزش و پرورش […]

اولین جلسه کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی امور مرتبط با کودکان و نوجوانان در وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برگزار شد.

در این نشست تخصصی نمایندگان دستگاه های مختلف شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت دادگستری، شورای ملی فضای مجازی، دانشگاه فرهنگیان، دستگاه های ذیربط آموزش و پرورش و … حضور داشتند و به ارائه نظرات خود در زمینه چالش ها، آسیب ها و فرصت های مربوط به حقوق کودک پرداختند.

گزارش کامل  این نشست در پایگاه خبری بازارکار و هفته بازارکار شماره آتی منتشر می شود.