خراسان رضوی رتبه سوم پژوهش دانشگاههای آزاد کشور را دارد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، مشهد- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد گفت: این دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری پس از دانشگاههای آزاد اسلامی تهران و اصفهان رتبه سوم را داراست.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


مشهد- ایرنا- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد گفت: این دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری پس از دانشگاههای آزاد اسلامی تهران و اصفهان رتبه سوم را داراست.