دانشگاه‌ها ظرفیت خود را در زمینه هوش مصنوعی در اختیار شرکت ملی گاز قرار دهند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت: حتما از ظرفیت دانشگاه‌ها به صورت کاربردی استفاده خواهیم کرد، بنابراین از دانشگاه‌ها می‌خواهیم ظرفیت‌های خود را در زمینه هوش مصنوعی در اختیار شرکت ملی گاز قرار دهند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت: حتما از ظرفیت دانشگاه‌ها به صورت کاربردی استفاده خواهیم کرد، بنابراین از دانشگاه‌ها می‌خواهیم ظرفیت‌های خود را در زمینه هوش مصنوعی در اختیار شرکت ملی گاز قرار دهند.