سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری نیازمند سیاست‌های تشویقی است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رییس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور گفت: سرمایه گذاری در حوزه فناوری پرخطر و بازدهی آن بلندمدت است. بنابراین در این حوزه نیازمند تعریف مشوق‌های خوبی هستیم که هر سرمایه گذار با مقایسه بازارهای دیگر حوزه فناوری را انتخاب کند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رییس انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور گفت: سرمایه گذاری در حوزه فناوری پرخطر و بازدهی آن بلندمدت است. بنابراین در این حوزه نیازمند تعریف مشوق‌های خوبی هستیم که هر سرمایه گذار با مقایسه بازارهای دیگر حوزه فناوری را انتخاب کند.