طرح احمدی روشن مصداق مسئله محوری برای رفع چالش‌های کشور است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، طرح شهید احمدی روشن را در کنار رویدادهای حمایتی بنیاد ملی نخبان از مصادیق عینی مسئله محوری در رفع چالش‌های کشور دانست و گفت: این طرح می‌تواند الگوی پیشرو و جدید مورد توجه دستگاه‌های کشور قرار گیرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، طرح شهید احمدی روشن را در کنار رویدادهای حمایتی بنیاد ملی نخبان از مصادیق عینی مسئله محوری در رفع چالش‌های کشور دانست و گفت: این طرح می‌تواند الگوی پیشرو و جدید مورد توجه دستگاه‌های کشور قرار گیرد.