غرفه بازارکار در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران