فراخوان پژوهشی مشارکت در اکتساب فناوری طرح «تولید نمونه اولیه آفت‌کش زیستی بر اساس فناوری

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – پنجاه و چهارمین فراخوان پژوهشی با عنوان مشارکت در اکتساب فناوری «تولید نمونه اولیه آفت‌کش زیستی براساس فناوری RNAI برای کنترل زنجرک» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به پیشنهاد یک تیم پژوهشی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر منتشر شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – پنجاه و چهارمین فراخوان پژوهشی با عنوان مشارکت در اکتساب فناوری «تولید نمونه اولیه آفت‌کش زیستی براساس فناوری RNAI برای کنترل زنجرک» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به پیشنهاد یک تیم پژوهشی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر منتشر شد.