فرهنگ کسب و کار در کشور به درستی شکل نگرفته است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، شیراز- ایرنا- نماینده معاون اقتصادی وزیر کشور برای برگزاری استارت آپ سرمایه گذاری استان فارس گفت: فرهنگ کسب و کار، سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور به درستی شکل نگرفته است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


شیراز- ایرنا- نماینده معاون اقتصادی وزیر کشور برای برگزاری استارت آپ سرمایه گذاری استان فارس گفت: فرهنگ کسب و کار، سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور به درستی شکل نگرفته است.