توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه استان تهران؛

نخستین رویداد مردمی اشتغال برگزار شد

نخستین رویداد مردمی اشتغال با هدف ارتباط کارجویان با کارفرمایان، تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان واحدهای تولیدی و خدماتی نقش و اهمیت کاریابی ها در معرفی کارجویان به فرصت های شغلی مراکز نیرو پذیر برگزار شد.