با حضور دکتر غفوریان معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی؛

گزارش تصویری؛ بازارکار وارد بیست و چهارمین سال فعالیت خود شد

fhchv

fhchv