سن تزو، شهریار ماکیاولی

نقش جریان سازی و شایعه در عملیات روانی
4 - ژانویه - 2023
پایگاه خبری کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

نقش جریان سازی و شایعه در عملیات روانی

داود محمدی: بررسی متون سیاسی، نظامی و ادبی کهن، همچون هنر جنگ سن تزو، شهریار ماکیاولی و دن کیشوت نشان می‌دهد که از دیرباز مفهوم و اصطلاح شایعه در محاورات روزمره مردم و در نوشته‌های صاحبان رأی و اندیشه به کار رفته است. 

برو بالا