متهم

حقوق متهم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی
28 - دسامبر - 2022
پایگاه خبری کارآفرینان موفق بررسی می کند؛

حقوق متهم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی

داودمحمدی: انسان ذاتاً و فطرتاً موجودي اجتماعي و از جمله حيواناتي است كه به صورت دسته جمعي و اجتماعي زندگي مي كند. انسان موجودي آزاد خلق شده براي اينكه بتواند در اين اجتماع دوام و قوام بياورد برای رسیدن به این مقصود و دوری از هرج و مرج مقداري از آزادي هاي خود را به جامعه مي بخشد و اجتماع نيز در عوض تعهد مي نمايد كه به مابقي آزادي هاي فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمايت نمايد.

برو بالا