واجا

پاسخگویی به افکارعمومی توسط نهادهای حکومتی (پلیس، سپاه، اطلاعات و…)
4 - نوامبر - 2022
بررسی قوانین و مقررات؛

پاسخگویی به افکارعمومی توسط نهادهای حکومتی (پلیس، سپاه، اطلاعات و…)

داود محمدی: در ایران اسلامی مردم به‌عنوان ولی‌نعمت جامعه و مسئولین به‌عنوان خدمتگزار شناخته می‌شوند و بر این اساس در قانون اساسی و قوانین موضوعه به این مسئله توجه ویژه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی بر «مسئول بودن» مقام‌های حکومتی تأکید ورزیده است.

برو بالا